การแปลประโยคล่าสุด

Primary
ชั้นประถมศึกษา
Soil or Sand
ดินหรือทราย
Some fungi can be preserved easily and successfully
เชื้อราบางชนิดสามารถเก็บรักษาได้ง่ายและประสบความสำเร็จ
for many years in dry, sterile soil or sand.
เป็นเวลาหลายปีในดินแห้งแห้งแล้งหรือทราย
This lowmaintenance
การบำรุงรักษาต่ำนี้
and cost-effective method is appropriate for
และมีประสิทธิภาพเป็นวิธีที่เหมาะสม